Ateinantį sekmadienį rugpjūčio 12 d. mūsų parapijoje Kristaus atsimainymo atlaidai Atlaidų vedėjas kunigas svečias pamokslus sakys 10.00val. ir Sumos mišiose Po Sumos, kurią aukos kunigas svečias, bus eucharistinė procesija. Visus procesijos dalyvius, giesmininkus bei parapijiečius kviečiame dalyvauti.

Sąlygos pelnyti visuotinius atlaidus:reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį ir priimti šv.Komuniją.Sužadinti pasirįžimą vengti kiekvienos,kad ir mažos nuodėmės.

Categories: Naujienos