2019 m. gegužės 11 d. Kano šv. Kazimiero ateitininkų kuopa minėjo savo veiklos 30-metį. Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis. Po jų dalyviai persikėlė į parapijos koplyčios salę toliau švęsti minėjimą. Po ateitininkų himno buvo pagerbti mirę kuopos nariai ateitininkai, nuneštos gėlės ant jų kapų. Susirinkusiuosius sveikino Kauno krašto ateitininkų dvasios tėvas kun. Nerijus Pipiras, Seimo narys Rimantas Dagys. Parapijos klebonas Žydrūnas Paulauskas dėkojo už ateitininkų indėlį į parapijos gyvenimą, buvęs Ateitininkų federacijos pirmininkas Vidas Abraitis priminė sunkius ateitininkų atsikūrimo pradžios laikus ir palinkėjo, kad džiaugtumės ir dėkotume Dievui už laisvę.

Taip pat gražių žodžių kuopos ateitininkams ir ypač jos vadovei Vidai Zulonaitei negailėjo Kauno krašto ateitininkų valdybos pirmininkė Renata Markevičienė, Kauno sendraugių bei Mokytojų ateitininkų sendraugių korporacijos „Šviesa” atstovai.

Labai įdomų ir nuoširdų pranešimą apie savo tikėjimo ir gyvenimo kelionę skaitę pirmos kuopos laidos ateitininkas Adrijus Skučas, dėkojęs ateitininkams už vertybinius pamatus ir sąžiningumo ugdymą, kuris aktualus visose gyvenimo srityse, taip pat ir versle. Jis kvietė ateitininkus bendrai maldai paskutiniais mėnesio penktadieniais parapijos bažnyčioje. 

Svečių pasisakymus pertraukdavo ateitininkų dainos, giesmės, o vainikavo linksma meninė programa ir vaišės.

Trumpa Kauno šv. Kazimiero kuopos istorija

Kauno m. šv. Kazimiero kuopa įkurta 1989 m. sausio 23 d. Tai pirmoji Kaune, o trečioji Lietuvoje įsikūrusi ateitininkų kuopa. Jos įkūrėjas ir dvasios Tėvas – ateitininkas sendraugis kunigas Juozas Sriubas. Nuo pat įkūrimo kuopai vadovauja mokytoja Vida Zulonaitė. Per ketvirtį amžiaus kuopos veikloje dalyvavo daugiau nei 1000 vaikų. Kuopos veika pagrįsta 5 ateitininkų principais, jos tikslas – krikščioniškos asmenybės ugdymas. Gyvendami pagal šūkį „Visa atnaujinti Kristuje”, kuopos ateitininkai nuveikė daug darbų padėdami artimui ir skleisdami krikščionišką dvasią. Kuopos vadovė suorganizavo 18 vasaros stovyklų įvairiose Lietuvos vietose. Šv. Kazimiero kuopa buvo 2 kartus pripažinta geriausia kuopa respublikoje, jai paskirta ponų Čingų premija. Savo sukurtais vaidinimais ir koncertais vaikai dažnai pradžiugina Šilainių Šventosios Dvasios parapijos tikinčiuosius. Šiuo metu kuopoje yra 22 ateitininkai, kuopos Dvasios Tėvas – mons. Lionginas Vaičiulionis.

Categories: Naujienos