Kada teikiamas ligonių patepimo sakramentas?

Ligonių patepimas nėra paskutinis patepimas prieš mirtį. Jis skirtas ne tam, kad žmogus numirtų, bet kad pasveiktų. Tai prašymas, kad Jėzus Kristus gydytų ligonį per kunigo maldą taip pat, kaip kad Jis gydė ligonius gyvendamas žemėje.

Ligonių patepimo sakramentas teikiamas sunkiai sergantiems ligoniams. Jeigu ligonis, gavęs patepimą pasveiksta, gali vėl gauti šį sakramentą, iš naujo sunkiai susirgęs. Tinka priimti Ligonių patepimą ir prieš sunkią operaciją, arba jėgoms silpstant.

Primygtinai rekomenduojama kviesti kunigą ligonių patepimui dar tuomet, kai ligonis sąmoningas, gali prieiti išpažinties ir šv. Komunijos. Reikėtų, kad artimieji padėtų jam pasiruošti išpažinčiai (paskaityti sąžinės patikrinimo klausimus dar prieš ateinant kunigui).

Deja, didžioji dauguma ligonių mūsų parapijoje miršta be ligonių sakramento, kuriuo teikiama Dievo malonė ištverti, o kartais ir pasveikti, atleidžiamos visos nuodėmės, suteikiami visuotiniai atlaidai, o taip pat ir be šv. Komunijos.

Taip pat didžioji dauguma iškvietimų būna pas tokius ligonius, kurie nebesugeba nei prieiti išpažinties, nei priimti šv. Komunijos.

Visa tai – didelė skriauda jų sielų amžinajam likimui.

Nepaisant to, kunigas vis tiek meldžiasi už ligonį ir suteikia jam ligonių patepimą su viltimi, kad ligonis tai girdi ir supranta.

Ligonių patepimas yra nemokamas, kaip ir visi kiti sakramentai. Ligonių patepimo proga paprastai neaukojama nei kunigui, nei bažnyčiai.

Kokios Ligonių patepimo sakramento malonės?

  • ligonio suvienijimas su Kristaus kančia jo paties ir visos Bažnyčios labui;
  • paguoda, ramybė ir drąsa krikščioniškai iškęsti ligos ar senatvės kentėjimus;
  • nuodėmių atleidimas, jei ligonis jo negalėjo gauti Atgailos sakramentu;
  • sveikatos atgavimas, jeigu tai naudinga sielos išganymui;
  • parengimas pereiti į amžinąjį gyvenimą, jeigu ligonis garbingo amžiaus.

Nelaukite paskutinės minutės, drąsiai kvieskite kunigą Jūsų artimam žmogui sunkiai susirgus, kreipdamiesi į parapijos raštinę darbo dienomis (9.00-13.00 ir 15.00-17.30 val.):
Milikonių g. 18, 48276 Kaunas
Tel.:  (37) 26 88 9994

Jeigu raštinė nedirba, skambinkite kunigui tel. 8 608 79703.