Caritas – tai pagalbos vargstantiems, nepriklausomai nuo religijos, lyties ar tautybės, veiklą vykdanti organizacija, kuri įgyvendina Katalikų Bažnyčios socialinę – pastoracinę misiją.
Caritas tikslas: dalintis gailestingumu ir suteikti pagalbą išgyvenantiems įvairius sunkumus.
Caritas visada laukia savanorių, padedančių vykdyti artimo meilės darbus savo parapijoje. Norinčius ir galinčius kviečiame savanorišku darbu prisijungti prie parapijos karitatyvinės veiklos.
Tel. pasiteiravimui: (37) 268894, el. paštas: silainiubaznycia@yahoo.com

Caritas kviečia geros valios žmones prisidėti prie socialinės pagalbos sunkiai gyvenantiems žmonėms ir aukoti:
Negendantį maistą, mokyklines priemones, žaislus, drabužius, avalynę, patalynę, buities ir higienos reikmenis, indus, baldus ir kt.
Parama priimama ir dalinama parapijos Caritas patalpose, Milikonių g. 18 (baltojoje koplyčioje)
ketvirtadieniais 16.30 – 18.30 val.

Maistas nepasiturintiems dalinamas
pirmadieniais 15.00 – 15.30 val.

Caritas nedirba sausio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Parapijos Caritas veikla:
1. Paramos priėmimas ir labdaros teikimas;
2. Pagalba, parama vienišiems, neįgaliems, ligoniams, bendravimo ir žmogiškosios pagalbos reikalingiems parapijiečiams;
3. Stokojančių šeimų globa (pagalba maisto produktais, rūbais, vaistais, lankymas namuose);
4. Bendradarbiavimas su parapijoje veikiančiomis veiklomis;
5. Renginių ir labdaringų akcijų organizavimas;
6. Caritas savanorių susirinkimų rengimas.