Tikintieji pasauliečiai jau Krikštu yra pašaukti gyventi pagal Jėzaus Kristaus evangelinį mokymą, vedantį į tobulesnį žmogiškojo asmens brandumą. Bažnyčia skatina pasauliečius suvokti savo vaidmenį ir atsakomybę Bažnyčioje, atkreipiant ypatingą dėmesį į religinį švietimą ir ugdymą bei bendradarbiavimą bažnyčios pastoracinėje veikloje.
Pasauliečiai raginami įsitraukti į Bažnyčios tarnybas ir uždavinius tiek, kad neliktų apleistos jų šeimos, profesinės, visuomeninės pareigos, kad nenukentėtų asmeniniai įsipareigojimai. Bažnyčios apaštalavime yra būtina vienybės dvasia ir sutarimas.
Tikintiesiems pasauliečiams Bažnyčioje skirti šie uždaviniai:
• Liudyti Kristų, skelbiant Evangeliją ir autentišką Bažnyčios mokymą;
• Išlaikyti ryšį su Bažnyčios ganytojais;
• Vienybėje su parapijų ganytojais kurti tikinčiųjų bendruomenę;
• Prisiimti atsakomybę, būti iniciatyviems, kūrybingiems, atsižvelgiant į laiko ženklus įsitraukti į Bažnyčios misiją;
• Gyventi Evangelija, tarnaujant žmogui ir visuomenei, skleisti pagarbą žmogaus asmens kilnumui, gerbti neatimamą teisę gyventi, ginti religijos laisvę, įsipareigoti šeimai, su meile tarnauti artimui, dalyvauti socialiniame, ekonominiame, politiniame visuomenės gyvenime, ginti žmogaus laisvę, evangelizuoti kultūrą.
(Pagal Kauno II Sinodo dokumentus)

PARAPIJOS PASTORACINIS CENTRAS

• Šv. Rašto skaitymo grupė (vad. Stanislovas Rickevičius)
• Šv. Kazimiero ateitininkų kuopa (vad. Vida Zulonaitė)
• Jaunimo (vad.Vytautas Strioga)
• Carito (vedėja Danutė Matulaitienė)
• Anoniminių alkoholikų (vad. Vytas)
• Marijos legiono (vad. Lina Boreišienė)
* Gyvojo rožinio maldos grupė (vad.Regina Buslienė)
• Alfa kursas (vad. Ema Marcinkevičienė)

*Šiluvos Dievo Motinos Marijos grupė (Vad.Vilija Želvytė)

*Mamos meldžiasi už savo vaikus grupė (vad.Edita Liubertienė)

*Vyrų maldos grupė  (Vad.Linas Stanaitis )