Nuo gegužės 10 dienos, penktadienio, kviečiame melstis Sekminių noveną. Devynias dienas, kasdien iki Sekminių išvakarių, bažnyčiose ar namie melstis Šventajai Dvasiai:Sekminių himnas (giedamas arba kalbamas)DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,*
žemės klystkelius nušviesk.Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, *
mūsų dvasią atgaivink!Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *
mielas atgaivintojas.Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, *
Tu – paguoda liūdesy.O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, *
stiprinki tikėjimą.Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, *
viskas – atvira žaizda.Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *
gydyk tai, kas sužeista.Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *
tiesink vingius mūs takų.Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *
dovanas septynerias.Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *
kviesk į džiaugsmą amžiną.

Kun.: Atsiųsk savo dvasią ir visa bus sukurta, aleliuja.

Visi: Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

Kun.: Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti ir jos paguoda visada džiaugtis. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Visi: Amen.

Pabaigoje sukalbama TĖVE MŪSŲ, SVEIKA MARIJA, GARBĖ DIEVUI.

Primename parapijos tikintiesiems, kad šį sekmadienį,t.y. gegužės 12d. švęsime Kristaus į Dangų žengimo šventę Šeštines. Iškilmingos Šventosios Mišios su procesija 12.00 val. Kviečiame visus dalyvauti.

Categories: Skelbimai