Marijos Legionas – tai Katalikų Bažnyčios judėjimas, įkurtas 1921 m. rugsėjo 7 d. Dubline (Airija), įkūrėjo Prano Duffo. Šios pasauliečių apaštalavimo draugijos tikslas – dirbti vienybėje su Dievo Motina Marija, padėti Bažnyčiai vykdyti sielovados darbus. Marijos Legiono šūkis – „Per Mariją prie Jėzaus!“ Legionieriaus uždavinys – pakviesti, paraginti, paaiškinti žmonėms tikėjimo prasmę. Ypatinga pagalba – maldos už žmonių atsivertimą.

Marijos Legionui gali priklausyti visi praktikuojantys katalikai nuo 18 metų amžiaus, apsisprendę uoliai vykdyti vietos prezidiumo skiriamas užduotis ir nuolatinius bendruosius reikalavimus: reguliariai lankyti susirinkimus, kasdien kalbėti „Kateną“ (legionierių malda), tikėjimo dvasioje susijungus su Marija dirbti svarbų legionieriaus darbą – lankyti žmones, išlaikyti paslaptyje dalykus, sužinotus lankant žmones ar susirinkimuose. Kitos atskiros užduotys būna skiriamos parapijos klebono ar numatomos susirinkimuose.

Marijos Legiono nariai neturi teisės teikti labdarą ar nešti kokių nors dovanų; jie eina į žmones „tuščiomis rankomis“, bet kupina meilės, tikėjimo bei pasitikėjimo Dievo Motina širdimi. Taip pat negali imti jokių aukų. Legionieriai tarpininkauja žmonėms ir nukreipia pas kunigus, kai susiduria su nesusituokusiomis šeimomis, nekrikštytais vaikais, neprivestais prie pirmosios Komunijos, Sutvirtinimo sakramentų ar panašiais atvejais. Esant reikalui palydi kunigą pas ligonį.

Šilainių Šventosios Dvasios parapijoje Marijos Legionas veikia 22 metus. 1996 m. kovo mėn. 17 d. įkurtas prezidiumas „Gailestingumo Motinos“ titulu. Šiuo metu dvasios vadas yra parapijos klebonas Ž. Paulauskas (padėjėjai: kun. M. Pukštys ir klierikas S. Jurkštas). Maldos pagalbininkų yra daugiau, kaip 600 narių, kurie kasdien kalba rožinio vieną dalį (Marijos intencija) ir Marijos Legiono maldas.

Aktyviųjų Marijos Legionierių veikla parapijoje yra:
• Kiekvieno mėnesio ketvirtadienį lanko Kauno II klin. Lig. ligonius, kviečia į Šv. Mišias, aukojamas ligoninės koplyčioje, pakviečia kunigą į palatas, kuris suteikia reikiamus sakramentus;
• Palaikomas glaudus ryšys su Marijos Legiono maldininkais, nes jie ypatingai remia aktyviuosius Legiono narius savo malda. Juos lanko namuose, sergantiems pakviečia kunigą į namus. Kaip paukštis negali pakilt į beribę erdvę, jei vienas sparnas nuleistas, taip Marijos Legionas su aktyviaisiais nariais ir maldos pagalbininkais sudaro abu sparnus. Kairįjį legiono sparną sudaro maldos pagalbininkai, o dešinįjį – aktyvieji nariai;
• Organizuoja maldingas keliones, išvykas į įvairias šventoves;
• Atlieka klebono paraginimu įvairius kitus darbus, klebono prašymu platina informacinius parapijos leidinius apie vykstančius renginius parapijoje. Dalyvauja Kryžiaus kelyje, adoruoja prie Švč. Sakramento, kasdien prieš vakarines Šv. Mišias meldžiasi šv. Rožinio malda už taiką pasaulyje kartu su „Gyvojo rožinio” grupelės nariais.
• Kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį aktyvieji nariai ir maldos pagalbininkai susirenka bažnyčioje 17 val. prieš vakarines Šv. Mišias ir kartu meldžiasi šv. Rožinį bei Marijos Legiono maldas. Po to užsakomos Šv. Mišios už gyvuosius ir mirusiuosius Marijos Legiono narius.

Susidomėjusius Marijos Legiono veikla, nuoširdžiai  kviečiami įsijungti. Parapijos legionieriai renkasi:
Sekmadieniais 13 val. po Šv. Mišių.

Tel. pasiteiravimui: (37) 23 87 75, s. Veronika.

Maloniai laukiame!