Sekmadienį Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčioje vyko nepaprasta iškilmė – Kristaus Atsimainymo atlaidai ir parapijos klebono kun. teol. lic. Žydrūno Paulausko 25 metų kunigystės jubiliejaus minėjimas.

Šia proga Šventąsias Mišias aukojo kunigas svečias, kunigų seminarijos rektorius Ramūnas Norkus. Jis nuoširdžiai pasveikino į atlaidus susirinkusius parapijiečius, linkėjo jiems kiekvieną kartą ieškoti naujų dvasinių galimybių atnaujinti savo santykius šeimose, parapijos bendruomenėje ir tobulėti Šventosios Dvasios palaimoje.

Po iškilmingos procesijos ir palaiminimo garbingo jubiliejaus proga parapijos aktyvas, parapijiečiai ir svečiai sveikino kleboną linkėdami jam ilgų gyvenimo metų, sveikatos, Dievo palaimos ir gausių dvasinių dovanų.

Kunigas Žydrūnas Paulauskas jau 10 metų darbuojasi Šventosios Dvasios parapijoje. Per šį laikotarpį jis įgyvendino daug naujos bažnyčios statybos darbų. Joje atsirado naujas altorius ir sakykla, marmuro grindys ir galinė bažnyčios durų stiklo konstrukcija, suskambo naujų vargonų garsai, įrengtos konferencijų ir šarvojimo salės, patalpos vaikų ir jaunimo katechezei, sutvarkytas bažnyčios šventorius ir didžiulė aikštė automobiliams statyti. Arkivyskupas Lionginas Virbalas konsekravo bažnyčią.

Tai tik dalis paminėtų atliktų darbų, už kuriuos esame jam labai dėkingi. Šį sekmadienį sveikindami kleboną parapijiečiai jam dėkojo ne tik už tai, bet ir už gebėjimą suburti bendruomenę maldai, evangelizacinei ir karitatyvinei veiklai. Jaunimas džiaugėsi ir laimino kleboną už jiems skirtą laiką kartu organizuojant šlovinimo vakarus, rekolekcijas ir išvykas, o sumos choras Lumene pasveikino kleboną garsia giesme ir plojimais.

Iškilmės pabaigoje jubiliatas padėkojo parapijos aktyvui, choristams, parapijiečiams,svečiams už sveikinimus bei pažadėjo ir ateityje stengtis įgyvendinti numatytus statybos darbus ir nuoširdžiai vykdyti Dievo jam patikėtas kunigo pašaukimo pareigas.

Categories: Naujienos