A†A MONSINJORAS JUBILIATAS LIONGINAS VAIČIULIONIS
(1931–1958–2023)

2023 metų spalio 31 dieną, eidamas 93-iuosius metus, Marijampolės ligoninėje mirė monsinjoras Lionginas Vaičiulionis.

Lionginas Vaičiulionis gimė 1931 metų sausio 2 dieną Berčiūnų kaime, Pasvalio rajone, Gulbinėnų parapijoje, vidutinių ūkininkų šeimoje, auginusioje šešis vaikus. Gyvenimas šeimos nelepino, jau nuo mažens vaikams tekdavo ūkyje dirbti įvairius darbus.

Pradžios mokyklą Lionginas Vaičiulionis lankė Berčiūnuose, penktąją klasę – Gulbinėnuose, o paskui įstojo į vidurinę mokyklą Vabalninke. Kai Lionginui buvo 10 metų, avarijoje žuvo jo tėvas. Motina Emilija – labai šviesi ir pamaldi kaimo moteris, kilusi iš inteligentų šeimos, vaikų nevertė siekti aukštesnio išsilavinimo, tačiau vaikai, suprasdami, kad turimas nedidelis ūkelis negalės jų visų išmaitinti, patys uoliai kibo į mokslus. Lionginas Vaičiulionis, mokydamasis vidurinės mokyklos septintoje klasėje, pajuto pašaukimą į kunigystę.

1951 metais Lionginas Vaičiulionis įstojo į Kauno kunigų seminariją, tačiau 1954 metais mokslą jam teko nutraukti, nes kartu su kitais 34 seminaristais buvo pašauktas į tarnybą sovietinėje armijoje. Tarnauti teko toli nuo Tėvynės – Šiaurėje, Pečioroje, autotransporto batalione. 1957 metais, grįžęs iš karinės tarnybos, Lionginas Vaičiulionis toliau tęsė mokslą seminarijoje. Jis buvo priimtas į penktąjį kursą, nors į armiją buvo paimtas iš ketvirto. Vėliau jam dėl to teko baigti išlyginamąsias studijas jau po kunigystės šventimų.

Kunigu Lionginą Vaičiulionį 1958 metų kovo 23 dieną įšventino vyskupas Julijonas Steponavičius. Pirmoji jo kunigiškojo darbo vieta buvo Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija, kurioje dirbdamas vikaru jis drauge studijavo ir kunigų seminarijos akademiniame kurse. 1959 metų spalio 29 dieną Lionginas Vaičiulionis paskiriamas Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) parapijos vikaru. Ten darbavosi iki 1961 metų birželio, kuomet buvo paskirtas Kauno M. V. Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaru. 1965 metų rugpjūčio 20 dieną Lionginas Vaičiulionis skiriamas Kauno arkikatedros bazilikos vikaru. Besidarbuojant arkikatedroje jis buvo paskirtas Kauno arkivyskupijos bažnytinio teismo notaru. Bažnytiniame teisme Lionginas Vaičiulionis įvairias pareigas ėjo 44 metus.

Vikaru kunigas Lionginas Vaičiulionis darbavosi 16 metų, kol 1974 metų spalį buvo paskirtas Radviliškio parapijos administratoriumi, drauge pavedant aptarnauti ir Kurų parapiją. Po dvejų metų jis skiriamas taip pat ir Šiaulių dekanato vicedekanu.1979 metais buvo paskirtas Kauno arkivyskupijos bažnytinio teismo teisėju.

Radviliškio bažnyčia tuo metu, kai jos administratoriumi tapo kunigas Lionginas Vaičiulionis, buvo avarinės būklės, todėl vienas pirmųjų naujojo ganytojo rūpesčių tapo naujos bažnyčios statyba. Kol kunigas rūpinosi gauti tam leidimą, nežinomi piktadariai sudegino medinę, architektūros paminklo statusą turinčią bažnyčios varpinę. Gavus visus reikalingus leidimus tikinčiųjų bendruomenės pastangomis ir aukomis 1985 metais varpinė buvo atstatyta. 1987 metų vasarą iškilo ir nauja Radviliškio bažnyčia, kurią 1988 metų liepą pašventino kardinolas Vincentas Sladkevičius.

Radviliškyje prabėgo penkiolika bene gražiausių dvasininko gyvenimo metų. Kleboną gerbė ir mylėjo parapijos žmonės, jis tapo jiems tikrai savas. Radviliškyje, atsiliepdamas į vyskupų raginimą, kunigas Lionginas Vaičiulionis įkūrė Blaivybės puoselėtojų sąjūdį. Pirmaisiais Atgimimo metais jis tapo Lietuvos krikščionių demokratų partijos Radviliškio skyriaus nariu, aktyviai įsitraukdamas į pakilia krikščioniška nuotaika gyvenančios Lietuvos visuomeninį gyvenimą, palaikydamas ir stiprindamas žmonių dvasią.

1990 metais kunigas Lionginas Vaičiulionis paskiriamas Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) ir Lapių Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonu, drauge pavedant rūpintis naujos Šilainių parapijos bažnyčios statyba. Jam taip pat teko rūpintis ir Domeikavos bažnyčios statyba.

1992 metais Šilainiuose buvo pradėti koplyčios ir klebonijos statybos darbai, kurie baigti 1995 metais. 1994 metų kovo 8 dieną šventasis popiežius Jonas Paulius II kunigą Lionginą Vaičiulionį paskyrė monsinjoru (Jo Šventenybės kapelionu).

Oficialiai įsteigus Kauno Šventosios Dvasios parapiją Šilainiuose, 1995 metais monsinjoras Lionginas Vaičiulionis buvo atleistas iš Vilijampolės ir Lapių parapijų klebono pareigų ir paskirtas naujosios Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebonu. Svarbiausiu jo rūpesčiu dabar tapo naujosios bažnyčios statyba. 2000 metų kovo 22 dieną jis buvo paskirtas taip pat ir Kauno I dekanato dekanu.

2007 metų birželio 5 dieną Kauno arkivyskupas, atsižvelgdamas į silpnėjančią kunigo sveikatą bei jo paties pareikštus pageidavimus, atleido monsinjorą Lionginą Vaičiulionį iš Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos klebono pareigų ir paskyrė tos pačios parapijos altaristu. Monsinjoras ir toliau uoliai darbavosi sielovadoje, savo patarimais ir pastebėjimais pagelbėdamas naujajam parapijos klebonui.

2013 metais monsinjoras baigė savo tarnystę Kauno arkivyskupijos tribunole. Dar po ketverių metų, vis labiau silpnėjant sveikatai, jis buvo atleistas iš Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos altaristo pareigų ir persikėlė gyventi į Marijampolės specialiuosius globos namus.

Monsinjoras Lionginas Vaičiulionis visų jį pažinojusių atmintyje liko kaip nuoširdus, atviras ir betarpiškas žmogus, uoliai tarnaujantis savo kunigiškajame pašaukime, visuomet pasirengęs pagelbėti tikintiesiems. Daug keliaudavo, stengėsi pažinti kitų šalių žmonių gyvenimą. Visos jo atostogos būdavo skirtos kelionėms vis į kitą šalį.

Monsinjoro Liongino Vaičiulionio žemiškieji palaikai buvo pašarvoti Marijampolės specialiųjų globos namų koplyčioje, kur lapkričio 1 dieną buvo paaukotos Šv. Mišios. Po jų buvo pervežtas į Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčią ir pašarvotas parapijos laidojimo salėje. Lapkričio 2 dienos popietę mirusiojo palaikai bus perkelti į jo paties statytą parapijos bažnyčią. Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos penktadienį, lapkričio 3 dieną, 12 valandą. Po Šv. Mišių monsinjoras Lionginas Vaičiulionis bus palaidotas prie Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) bažnyčios, kaip jis pats prašė savo testamente.

Amžinąjį atilsį duok savo tarnui, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija