Ateinantį sekmadienį, spalio 13 d. mūsų parapijoje vyks Marijos rožinio karalienės šventės atlaidai.

Šv. Mišios vyks įprasta sekmadienio tvarka, pamokslus sakys ir 12 val. šv. Mišias aukos kunigas svečias, kapucinų vienuolis Valdemar Michalovski.

Apie atlaidus

„Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje. Jį gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasirengęs krikščionis, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri, būdama atpirkimo vaisių dalytoja, turi galios skirstyti ir suteikti atsilyginimo malonę iš Kristaus ir Jo šventųjų nuopelnų lobyno” (Indulgentiarum doctrina, 1).

Per išpažintį gauname amžinosios bausmės atleidimą, tačiau lieka nuodėmių pasekmės – laikinoji bausmė skaistykloje, kurią galime sutrumpinti arba visai panaikinti savo malda, pasninku, gerais darbais, tam tikromis praktikomis, už kurias Bažnyčia skiria dalinius ar visuotinius atlaidus.

Atlaidus Bažnyčia teikia šiame pasaulyje tik juos laiminčiojo naudai, jų negalima skirti už kitus gyvuosius žmones. Tačiau atlaidai gali būti pritaikomi mirusiesiems užtarimo būdu (plg. Enchiridion indulgentiarum 2-3).

Pavyzdžiui, visuotiniai atlaidai skiriami už šias praktikas:

  • Apmąsčius Kryžiaus kelio stotis;
  • Sukalbėjus rožinį bažnyčioje arba bet kur, tačiau kartu su kitais žmonėmis;
  • Sukalbėjus Dievo gailestingumo vainikėlį bet kurioje Lietuvos bažnyčioje priešais išstatytą ar tabernakulyje esantį Švenčiausiąjį Sakramentą;
  • Bent pusvalandį skyrus Švenčiausiojo Sakramento adoracijai;
  • Bent pusvalandį skaičius Šventąjį Raštą;
  • Aplankius bažnyčią jos atlaidų metu ir sudalyvavus šv. Mišiose.

Būtinos sąlygos gauti visuotiniams atlaidams:

  • būti neseniai priėjus išpažinties ir nebūti prisirišus prie jokios, kad ir lengvos, nuodėmės (prie nuodėmės prisirišama, kada sąmoningai nusprendžiama ateityje kartoti tai, kas žinoma esant nuodėme, kad ir lengva, t.y. kada nededamos pastangos kovoti su nuodėme);
  • priimti šv. Komuniją;
  • Pasimelsti (Tėve mūsų, Sveika Marija, Tikiu) popiežiaus intencija (ji viešai skelbiama kas mėnesį. 2019 m. spalio mėn. popiežiaus intencija: Kad Šventosios Dvasios dvelksmas paskatintų naujas misijas Bažnyčioje.

Taip pat visuotiniai ir daliniai atlaidai teikiami ir daugeliu kitų progų. Daugiau informacijos apie tai galite rasti: https://www.egzorcistas.lt/atlaidai/

Categories: Naujienos