Š.m lapkričio 24 d mūsų parapijoje buvo minima Kristaus Karaliaus šventė. Jau tapo tradicija tą dieną į jaunimo Šv .Mišias rinktis Kauno ateitininkams, nes kandidatai, stojantys į šią  katalikiško jaunimo organizaciją Dievo ir Bažnyčios akivaizdoje duoda įžodį. Taip ir šiais metais, gausus jaunučių, paauglių ir studentų būrys išsirikiavo prieš altorių pasižadėti : mylėti Dievą ir Tėvynę, saugoti kalbą ir tautos papročius, būti dorais šeimos vertybių saugotojais

Kauno krašto ateitininkų dvasios tėvas kun. Nerijus Pipiras Šv. Mišių homilijoje ragino ateitininkus atsakingai siekti Dangaus karalystės žvelgiant į kryžių .Tik santykyje su Kristumi per kryžių jie įveiks visus sunkumus ir Jėzaus meilės vedami galės atlikti užsibrėžtus ateities darbus. Vadovė Vida Zulonaitė pakvietė naujus narius duoti įžodį ir pabučiuoti Lietuvos respublikos ir Ateitininkų vėliavą. Jaunimui giedant himną naujiems nariams sendraugiai įsegė ateitininkų ženklelius ir apjuosė tautine juostele. Po iškilmingos dalies bažnyčioje, ateitininkų šventę  susirinkusieji pratęsė parapijos salėje, kur buvo daug sveikinimų, džiaugsmo, šypsenų, muzikos, dainų ir skanumynų.

Categories: Naujienos