Birželinės pamaldos – kasdien po vakaro šv. Mišių

Mūsų parapijoje visą birželio mėnesį kiekvieną vakarą po šv. Mišių kviečiame pasilikti sugiedoti Švč. Jėzaus Širdies litaniją, giesmę ir sukalbėti pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktą. Visuotinė Bažnyčia mini Švč. Jėzaus Širdies iškilmę birželio 9 d., penktadienį. Ši diena – taip pat paskelbta pasauline maldos už kunigų šventėjimą diena.

Kviečiame dalyvauti parapijos piligriminėje kelionėje į Kaišiadoris

2018 m. birželio 15 d., penktadienį, vyks PARAPIJOS PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į KAIŠIADORIS prie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų. Išvykstame 10 val. nuo parapijos aikštės. 11 val. Adoracija, rožinis Kaišiadorių katedroje 12 val. šv. Mišios. Dalyvauja Kauno miesto parapijos. Auka už kelionę – 5 eurai. Būtina registracija zakristijoje arba raštinėje.

Sekminių šventės atlaidai mūsų parapijoje

Gegužės 20 d. šventėme Sekmines. Tai mūsų, Šventosios Dvasios parapijos, pagrindinė šventė. Sulaukėme daug svečių, kurie gausiai dalyvavo Sekminių procesijoje. Sveikindamas susirinkusius parapijiečius Šventų Mišių auką aukojo ir Evangelijos žinia dalinosi kunigas svečias Nerijus Pipiras. Po iškilmingos ceremonijos jaunimas dviračiais iškeliavo link Raudondvario švęsti Sekminių šventę su miesto tikinčiaisiais „Gyvųjų akmenų” Skaityti toliau…

Sutvirtinimo sakramentas mūsų parapijoje

Š. m. gegužės 12 d. arkivyskupas Lionginas Virbalas teikė sutvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunimui. Per šv. Mišias giedojo parapijos jaunimo choras, o po jų visi šv. Mišių dalyviai buvo kviečiami į agapę – vaišes bažnyčios salėje. Nuoširdžiai sveikiname priėmusius Sutvirtinimo sakramentą jaunuolius!  

Sekminių atlaidai ir šv. Mišių tvarka

Šį sekmadienį, gegužės 20 d. švęsime Sekminių – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmę. Tai ir mūsų parapijos vardo šventė. Tą dieną mūsų bažnyčioje bus suteikiami visuotiniai atlaidai priėmusiems Šventąją Komuniją, priėjusiems arba neseniai buvusiems Išpažinties ir sukalbėjusiems maldą popiežiaus intencija. Šv. Mišios vyks 8, 10 ir 12 val. Sekminių iškilmes 12 val. Skaityti toliau…

Moksleivių kelionė į Trakus

 Juozo Grušo meno gimnazijos ketvirtų klasių mokinės Mėja Gražulevičiūtė, Ugnė Rutkauskaitė, Milvydė Murovjovaitė ir Deimantė Narkauskaitė,  2018 m. balandžio 20 dieną Trakuose dalyvavo  nacionalinėje ketvirtų klasių mokinių viktorinoje „Esu katalikas”. Viktorina buvo skirta Marijai, nes Lietuva šiemet mini stebuklingojo Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ąsias metines. Viktoriną organizavo Vilniaus arkivyskupijos Skaityti toliau…

Motinos dienos koncertas ir senjorų apdovanojimai

Gegužės 6 d. mūsų bažnyčioje po 10 val. šv. Mišių vyko parapijos jaunimo ir moterų folklorinio ansamblio „Vakarė” surengtas koncertas Motinos dienos proga. Po 12 val. šv. Mišių parapijos klebonas Ž. Paulauskas apdovanojo bažnyčiai nusipelniusius senjorus: buvusį zakristijoną Stanislovą Butmaną, liturginius rūbus ilgus metus tvarkančią Oną Mingailienę, Senjorų grupelės vadovę Skaityti toliau…