Sausio 20d (šeštadienis) į Kauno Šventosios Dvasios Šilainių I bažnyčią švęsti savo 35 metų sukakties minėjimą rinkosi Švento Kazimiero kuopos ateitininkai. Čia buvo gausus būrys jaunučių ,moksleivių, studentų ir sendraugių.

Įnešus į bažnyčią ateitininkų vėliavą, ilgametė kuopos vadovė Vida Zulonaitė pasveikino visus atvykusius į šventę ir skambant himnui buvo išvardinti principai, kurie vieniją visus ateitininkus į gausią šeimą .Tai katalikiškumas, tautiškumas , inteligentiškumas, visuomeniškumas ir šeimyniškumas.

12.00val. buvo aukojamos iškilmingos Šventosios Mišios. Joms vadovavo ir homiliją sakė Švento Kazimiero kuopos dvasios tėvas kunigas Nerijus Pipiras. Jam asistavo parapijos klebonas kunigas monsinjoras Augustinas Paulauskas. Sakydamas pamokslą, kunigas Nerijus sakė, kad šiandien čia susirinkome ne tik paminėti Šv. Kazimiero kuopos jubiliejaus ,tačiau kad ir koks garbingas ,gražus jis bebūtų, be žmonių, be jų idėjų, entuziazmo ir triūso tai būtų tik sausi skaičiai. Kiekvienas pasirinkęs ateitininko gyvenimo principus atėjo duoti ir gauti. Atėjo liudyti gyvenimą ,pastatytą ne ant praeities nostalgijos, bet ant paties Dievo pečių. Šiandien nereikia kurti dirbtinių vertybių. Šiandien reikia tik jose pabūti ir pasiklausyti ką Dievas kalba, pamatyti ką Jis daro ir tik po to ta patirtimi gyventi. Ateitis negalima be dabarties su Dievu. Nieko nelaimėsime, jei ateisime prie Dievo namų durų ir stoviniuosime ten vieni ar tik patys sau, nesugebėję išeiti iš klaidinančių individualizmo sienų ir pinklių. Reikia bendruomenės, reikia būrio, reikia akių, kurios mokėtų žvelgti ne pavieniui, bet kartu ir kartu pamatyti Jėzų. Tad tegul mus visus sujungia ne tik bendra idėja, bet ir evangelija, ant kurios pastatyto gyvenimo esame kviečiami liudyti šiandien ir dabar.

Bendruomeninėje maldoje buvo prisiminti visi pas Viešpatį į amžinybę iškeliavę ateitininkų dvasios vadovai, kuopų vadovai ir nariai.

Po iškilmingų Šventųjų Mišių trys Studentų Ateitininkų Sąjungos nariai perėjo į Sendraugių sąjungą.

Tai Vilius Marma, Lina Kačiubaitytė-Kievišienė ir Gintarė Martišiūtė-Masalskienė. Juos nuoširdžiai sveikino ir naujus ženkliukus įteikė garbingi Ateitininkų federacijos vadovai. Generalinis sekretorius Ignas Kriaučiūnas, Laimutė Truskauskaitė, Kauno krašto valdybos pirmininkas Juozas Urba ir Mokytojų sendraugių korporacijos „Šviesa“ ateitininkai.

Puiki šventės nuotaika, susitikimo džiaugsmas ,bendrystė ir nauji pasiryžimai skatino visus kreiptis malda į savo kuopos globėją Šventąjį Kazimierą, kad jis padėtų įgyvendinti visas naujas svajones ir bendrus ateities tikslus.

Categories: Naujienos