Spalio 12 d. parapijos sutvirtinamieji ir jų vadovai dalyvavo piligriminėje kelionėje, kurios metu susipažino vieni su kitais, aplankė Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos vienuolyną, Kryžių kalną ir Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčią. Sudalyvavę šv. Mišių aukoje, kurią aukojo sutvirtinamuosius lydintis kunigas Sigitas Jurštas, pasiklausę gražių Tėvo Severino pasakojimų apie vienuolyną ir patį Šventąjį Pranciškų, pasivaikščioję po Kryžių kalną, jaunuoliai pasuko link Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčios. Čia atvykstančius svečius su vėliavėlėmis rankose pasitiko parapijos klebonas kun. Saulius Paliūnas. Jis papasakojo apie parapijos dešimtmečio jubiliejinius metus ir jų šventimą, parodė bažnyčią, leido pasiklausyti naujais vargonais grojamų giesmių ir pakvietė pasimelsti nenutrūkstamos Švenčiausio Sakramento adoracijos koplyčioje. Pasivaišinę gardžia arbata ir saldumynais jaunuoliai šlovindami Dievą giesmėmis ir malda grįžo namo.

Categories: Naujienos