Parapijos bažnyčios pastatas pakonsekruotas 2017 metais per Sekmines. Konsekracijos metu arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ džiaugėsi bažnyčios pastato pašventimu liturgijai, kartu primindamas, kad pastatas be varpinės bokšto nėra pilnai išbaigtas.

Parapiją pasiekė naujai išlieti projektuojamos ir būsimos varpinės varpai. Architektas Vytautas Miliūnas, profesorius Rolandas Rimkūnas konsultuojami dr. Gintauto Žalėno, išpildė parapijos sielovados bendradarbių iškeltą idėją turėti angeliškus varpus.

Angelai, kaip ir varpai, sušaukia bendruomenę, kad praneštų Gerąją žinią – Evangeliją. Ir mūsų varpai, kaip tie angelai, sukviečia mus į bendriją kartu su Viešpačiu ir Jo Dangiškąja Motina.

Pradžioje buvo numatyta turėti trims arkangelams skirtus varpus, bet varpų meistrui Antoni Kruszcewski (Lenkija), pasiūlius juos liedinti ne tris, o keturis, atsižvelgiant į muzikinį varpų sąskambį, buvo nutarta išliedinti keturis varpus. Taip vienas, didžiausias , varpas gavo Švenčiausiosios Mergelės Marijos, angelų Karaliaus Motinos, vardą. Kiti varpai gavo trijų arkangelų Šventojo arkangelo Mykolo, Šventojo arkangelo Gabrieliaus ir Šventojo arkangelo Rapolo vardus. Varpų fasaduose yra prof. R. Rimkūno sukurti Dievo Motinos ir arkangelų atvaizdai. Kontrafasaduose to paties autoriaus sukurti Kauno arkivyskupijos ir vietos parapijos ženklai ir kryžius karavykas bei Zacharijaus malda, meldžiant apsaugoti nuo blogio ir ligų.

Spalio 9 d. parapijai švenčiant Švč. Mergelės Marijos Rožinio karalienės atlaidus Jo Eminencija kardinolas Sigitas Tamkevičius aukodamas sumos šv. Mišias pašventino naujuosius bažnyčios varpus. Po šv. Mišių parapijos klebonas įteikė padėkas varpų kūrimo bendradarbiams. Šiais metais minima Katalikų Bažnyčios Kronikos 50 metų sukaktis. Ta proga Jo Eminencija kardinolas pristatė savo nająją prisiminimų knygą.

Categories: Naujienos