Birželio 8 d., šeštadienį, mūsų parapijos tikintieji pradėjo švęsti titulinius Šventosios Dvasios (Šilainių I)
bažnyčios atlaidus – Sekmines. Ta proga mus aplankė vyskupas Algirdas Jurevičius ir jį lydintis arkivyskupijos
kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas. Aukodamas vakaro Šventąsias Mišias Vyskupas pasveikino
tikintįjį jaunimą skatindamas jį atkreipti dėmesį į ką tik palaimintuoju paskelbtą mūsų tautietį Mykolą
Giedraitį ir melsti jo užtarimo. Šventųjų mišių metu vyskupas suteikė Sutvirtinimo sakramentą jaunuoliams
ir suaugusiems, kurie pasiruošė savo tikėjimo darbais liudyti Kristų. Po mišių parapijos klebonas Žydrūnas
Paulauskas padėkojo garbingam svečiui ir visiems susirinkusiems, pakviesdamas juos į šventinę agapę
parapijos salėje.
Birželio 9 d., sekmadienį Sumos šventąsias mišias aukojo Kauno kunigų seminarijos prefektas kun. Kęstutis
Genys. Mišių pabaigoje kunigas svečias prisiminė, kad ir pats, būdamas teologijos studentu, mūrijo šios
šventovės sienas ir palinkėjo, kad parapija, švęsdama titulinius atlaidus, būtų gyva Šventosios Dvasios
bendruomenė.

Categories: Naujienos