Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijai pradedant švęsti Sekminių šventę ir meldžiantis Šventosios Dvasios novena Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pradėjo kanoninę ganytojo vizitaciją parapijoje. Gegužės 24 dieną jis, lydimas sekretoriaus kun.  teol. lic. Vincento Lizdenio ir parapijos klebono kun. Žydrūno Paulausko, aplankė Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos, T. Ivanausko progimnazijos  ir Arkos bendruomenes, susipažino su tų bendruomenių gyvenimu, atsakė į jų narių užduotus klausimus. Popiet visi susirinko į parapijos erdvę, kur buvo sprendžiami parapijos sielovados klausimai. Buvo pristatyta parapijos katechezės, jaunimo sielovados situacija, parapijos Caritas veiklos klausimai bei numatytos sielovados akiračiai ateičiai.

Sekminių Vigilijos vakare arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, aukodamas vakaro šv. Mišias suteikė Sutvirtinimo sakramentą 67 tinkamai pasiruošusiems parapijiečiams. Katechezės kursą sutvirtinamiesiems pravedė parapijos katechetė Ema Marcinkevičienė su komanda. Liturgiją aiškino kun. Artūras Kazlauskas, Šventosios Dvasios dovanų giesme prašė šlovintojai, vadovaujami jaunimo vadovo Vytauto Striogos. Šventę apvainikavo bendra nuotrauka su arkivyskupu ir agapė bendrystėje.

Švenčiant titulinius parapijos atlaidus, Sekminių dieną parapiją aplankė arkivyskupijos Ganytojas Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas. Iškilmingai sutiktas parapijos bažnyčios prieigose, palaimino gausiai susirinkusius tikinčiuosius. Išklausęs parapijos klebono ataskaitą, aukojo sumos šv. Mišias. Mišias koncelebravo arkivyskupo sekretorius kun. teol. lic. Vincetas Lizdenis ir parapijos klebonas. Mišių auką vainikavo Eucharistinė procesija, kuriai vadovavo arkivyskupijos Ganytojas.  Po šv. Mišių aukos muzikinę dovaną susirinkusiems parapijiečiams pateikė maestro prof. T. Ladyga (bosas) ir Juozas Grigas (vargonai).

Categories: Naujienos